Oferta stałej obsługi firmy w zakresie BHP skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych,

a w szczególności do firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników.

W świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy - Art. 237/11 w przedsiębiorstwach tych należy utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 237/11. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

 

Każdy pracownik musi ukończyć szkolenie BHP

 

Większość firm nie posiada wymaganej oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy (art. 226 Kodeksu Pracy)

 

Pracownik zapoznany  z ryzykiem na stanowisku pracy to ochrona dla pracodawcy

 

Każdy pracodawca powinien być przygotowany na kontrolę PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.